delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PUBLIC SERVICES

Delfoi Consulting -palveluiden avulla kehitetään julkisia palveluita

Julkishallinnon toiminnan tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja kaikkien julkishallinnon toimijoiden tehtävänä on tuottaa parempaa hyvinvointia kaikille viiteryhmilleen. Julkishallinnon pelikenttä on hyvin laaja ja sen toiminnan kehittämisessä on monenlaisia haasteita. Alati kasaantuvat kustannuspaineet ja resurssipula eivät mahdollista välttämättömienkään uudistusten tekemistä kertarysäyksellä.

Julkishallinnon toiminnan kehittämisessä keskeistä tulisi olla tietoon perustuva suunnitelmallisuus ja asiakaslähtöisyys. Delfoin pitkä kokemus teollisen tuotannon prosessien kehittämisessä sekä palvelu- ja terveydenhuoltosektorien suunnitteluratkaisujen tarjoajana on nyt hyödynnettävissä myös julkishallinnon toiminnan kehittämisessä.

Delfoin missiona on auttaa julkisen sektorin toimijoita tunnistamaan ja poistamaan prosessihukkaa Lean ajattelutapaa ja analyyttisia menetelmiä soveltaen. Tarjoamme asiantuntemusta ja palveluja vaativien suunnittelu- ja investointihankkeiden käyttöön, ja pystymme mm. prosessianalytiikan, simuloinnin, paikkatietoanalytiikan ja logistiikkasuunnittelun keinoin varmistamaan toimintaprosessien sujuvuuden etukäteen ennen muutosten toteutusta.

Dataan ja mallinnukseen perustuva, henkilöstöä ja sidosryhmiä osallistavalla tavalla laadittu toimintasuunnitelma luo vahvan perustan myös käyttöönottovaiheen muutosjohtamiselle, ja helpotamme johdon vaikeaa tehtävää uusien toimintamallien sisäänajossa.

Palvelumme julkisen sektorin toiminnan kehittämisessä

Julkisen hallinnon prosessien Lean-kehittäminen ja kuvaaminen

Prosessien kehittämisen lähtökohtana on nykytilan prosessien systemaattinen kuvaaminen, jonka pohjalta kehitetään tavoitteelliset palveluprosessit julkishallinnon tarpeisiin. Tulevaisuuden sujuvan toiminnan perustana on laadukas prosessien dokumentointi esimerkiksi JHS 152 -standardin mukaisesti. Keinoja prosessien kuvaamiseen ovat:

 • Työpajatyöskentely
 • Havainnointi ja haastattelut
 • Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja toimenpidesuositusten antaminen
Lean julkishallinto poyta 1536x1024 1 1

Julkishallinnon toimintaprosessien simulointi

Simuloinnin avulla voidaan testata nopeasti uusia toimintamalleja ennen niiden todellista käyttöönottoa tai kalliita investointeja. Simuloinnin skenaariotyöskentelyllä pystytään vertaamaan ketterästi eri vaihtoehtoja toisiinsa. Delfoi hyödyntää FlexSim-simulointijärjestelmää mm.:

 • Uusien asiakaslähtöisten toimintaprosessien kehittämisessä
 • Tila- ja resurssitarpeen määrittämisessä
 • Logistiikkakonseptien suunnittelussa
 • Vaihtoehtojen toiminnallisuuden ja kannattavuuden vertailussa

Palveluennusteiden luonti

Hankkeesta riippumatta tulevaisuuden toimintamallien ja tilojen sekä työympäristöjen suunnittelussa tulee ottaa huomioon palveluiden ennustettu kysyntä. Eri palveluennusteiden vaikutuksia toimintaan voidaan tutkia asiakasvirta-analyyseillä ja simuloinnilla. Ennusteen tulisi pohjautua:

 • Väestöpohjan muutoksiin
 • Uusien palvelumuotojen yleistymiseen
 • Alueen muiden palveluiden kehitykseen

Toimipisteverkostoanalyysit ja paikkatietoanalytiikka

Tulevaisuudessa julkishallinnon palveluiden saatavuus ja palveluiden kustannustehokas tuottaminen ovat merkittävässä roolissa. Tällöin korostuu se tosiasia, ettei nykyinen palveluiden kustannusrakenne voi jatkua nykyisellään vaan toimipisteverkoston on uudistuttava.

Toimipisteverkostoselvityksien ytimessä onkin palveluiden hajauttamisen tai keskittämisen tuomien erojen tutkiminen ja erilaisten vaihtoehtojen vertailu toiminnallisuuden ja kustannusten kannalta. Verkostoanalyyseissä toiminnallista näkökulmaa täydennetään paikkatietoanalytiikan keinoin:

 • Toimipisteiden saavutettavuus asiakkaille
 • Henkilöstön saatavuus alueella
 • Logistiikka- ja kuljetuskustannukset
 • Potentiaaliset asiakasmäärät eri sijainneissa

Tutustu asiakastarinoihimme

Oikeushallinto 1
Delfoi Public Services Consulting

Oikeushallinnon valtakunnallisen toimitila- ja työympäristökonseptin päivitys

Oikeushallinnon valtakunnallisen toimitila- ja työympäristökonseptin päivitys (03/2019 – 03/2020) Työ sisälsi aiemmin vuonna 2013 tehdyn työympäristökonseptin päivittämisen laajasti osallistavan prosessin avulla. Oikeushallinnon alle kuuluu useita …

Lue lisää

Katso miten asiakkaamme ovat saavuttaneet merkittäviä hyötyjä.

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent PUBLIC SERVICES

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä!

Jätä viesti, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Vesa Paju

Vesa Paju

Liiketoimintajohtaja
vesa.paju@delfoi.com
+358 10 309 7714