Palveluprosessien ja logistiikan simulointi

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING

Sairaaloiden tehokas toiminta luo vaatimukset logistisen kokonaisuuden suunnittelulle. Erilaisia toimintamalleja ja -prosesseja voidaan vertailla ja testata simuloinnin avulla ennen niiden todellista käyttöönottoa tai kallista investointia.

Palvelu- ja hoitoprosessien simuloinnilla nähdään vaikutukset etukäteen ja pystytään yksikertaisesti määrittelemään kuinka paljon kyseinen toimintamali uudistus tai muutos vaatii henkilöstöä, tiloja tai laitteita eri vaiheisiin. Dynaamisella simulointimallilla pystytään tutkimaan muutoksia kysynnän muuttuessa ja ennakoimaan mm.: mitkä aiheuttavat virtauksen pullonkaulat. Lähtökohtaisesti kyse on myös terveydenhuollossa ja sairaalasuunnittelussa kapasiteettitarpeen määrittelystä, jossa simuloimalla pystytään vastaamaan tähän usein niin kompleksiseen yhtälöön.

Simuloinnin skenaariotyöskentelyllä pystytään vertaamaan ketterästi eri vaihtoehtoja toisiinsa.

Delfoi hyödyntää FlexSim-simulointijärjestelmää (lue lisää tuotannon simuloinnista teollisuudessa) mm.:

 • Uusien asiakaslähtöisten toimintaprosessien kehittämisessä
 • Tila- ja resurssitarpeen määrittämisessä
 • Toiminnallisten konseptien suunnittelussa
 • Logistiikkakonseptien suunnittelussa
 • Vaihtoehtojen toiminnallisuuden ja kannattavuuden vertailussa

Delfoi Healthcare on kehittänyt pitkäaikaiseen kokemukseen pohjautuen simulaatiomalleja seuraavaan käyttöön sairaala- ja hyvinvointikeskusten suunnittelussa ja mitoituksessa:

 • Päivystysalueen kapasiteettitarvesimulaatio
 • Leikkaus- ja toimenpidealueen sekä heräämöpaikkojen kapasiteettitarvesimulaatio
 • Avohoidon ja vastaanottopalveluiden kapasiteettitarvesimulaatio
 • Sairaalapaikkojen (teho-, valvonta- ja vuodeosastopaikkojen) kapasiteettitarvesimulaatio
 • Logistiikkasimulaatio ja järjestelmien kapasiteettitarvesimulaatio

Toimiva logistiikkajärjestelmä edellyttää, että eri tasoilla tehdyt suunnitelmat muodostavat eheän kokonaisuuden. Delfoin logistiikkasuunnittelun palvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaisiksi. Projekteissa hyödynnetään tapahtumapohjaista simulointia, jonka avulla voidaan vertailla erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä optimoida toimintamallin yksityiskohtia.

Sairaaloiden logistiikkasuunnittelulla luodaan edellytykset sujuvalle toiminnalle koko sairaalassa

Logistiikkasuunnittelu on paljon muutakin kuin opasteita ja henkilövirtoja – se voi kattaa koko kampusalueen henkilö- ja materiaalivirrat mutta kohdistua myös yksittäisten toimintojen sijoitteluun.

Delfoin logistiikkasuunnittelu kattaa:

 • Logististen periaatteiden konseptoinnin
 • Henkilö- ja materiaalivirtojen kuvaamisen
 • Logistiikkakapasiteetin simuloinnin (Flexsim)
 • Kulkumatkojen simuloinnin

Sairaaloiden moninaiset henkilö- ja tavaravirrat muodostavat monimutkaisen logistisen kokonaisuuden. Sairaalaympäristön materiaalivirtoja ovat esimerkiksi hoitotarvikkeet, lääkkeet, ruoanjakelu, potilastekstiilit, työvaatteet, steriilit instrumentit, laboratorionäytteet, laitoshuollon tarvikkeet ja jätteet. Lisäksi henkilökunnan ja potilaiden liikkumisesta aiheutuu monia vaatimuksia tilojen sijoittelulle ja yhteyksille. Erilaisten logististen tehtävien ja toimijoiden määrä edellyttää systemaattista lähestymistä logistiikan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Sairaaloissa on perinteisesti keskitytty yksinomaan potilastyöhön, jolloin logistiset kysymykset ovat jääneet taka-alalle. Kuitenkin logistiikan merkitys ja tavoitteet ovat terveydenhuollossa pitkälti samat kuin teollisuudessa, jossa logistiikan virtaviivaistamisella on pitkät perinteet: varmistaa oikean tavaran saatavuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan mahdollisimman matalin kustannuksin. Ongelmat logistiikassa johtavat korkeisiin kustannuksiin ja hoitotyön häiriintymiseen.

Eri materiaalivirtoihin liittyviä toimintoja kuten tilausta, varastointia, kuljetusta ja työnjakoa järkeistämällä pystytään säästämään kustannuksia ja vapauttamaan resursseja sairaalan ydintoimintaan. Delfoi tarjoaa palveluita materiaalilogistiikan kehittämiseen eri suunnittelutasoilla.

Toimiva logistiikkajärjestelmä edellyttää, että eri tasoilla tehdyt suunnitelmat muodostavat eheän kokonaisuuden. Delfoin logistiikkasuunnittelun palvelut ovat räätälöitävissä asiakkaan kulloistenkin tarpeiden mukaisiksi. Projekteissa hyödynnetään tapahtumapohjaista simulointia, jonka avulla voidaan vertailla erilaisia toteutusvaihtoehtoja sekä optimoida toimintamallin yksityiskohtia.

Miten simuloinnin avulla kyetään testaamaan uusien hoito- ja palveluprosessien toimivuutta ennen todellista käyttöönottoa?