Sairaalasuunnittelu ja toimintamallien konseptointi

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING

Tarvelähtöinen suunnittelu on toiminnallisten konseptien kehittämisen edellytys. Master Plan -suunnittelu ja vaihtoehtojen vertailu tukevat päätöksentekoa.

Sairaalasuunnittelussa ja terveydenhuollon prosessien uudistamisen lähtökohta on löytää uusia toimintamalleja, jotta tulevaisuudessa pystytään vastaamaan kasvavaan ja jatkuvasti muuttuvaan asiakaskysyntään tarjoamalla huippuluokkaista- ja laadukasta hoitoa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Uudet toimintamallit ja prosessit sujuvoittavat asiakasvirtausta ja tukevat samalla niukkojen henkilöstöresurssien optimaalista kohdentamista tarkoituksen mukaisiin työtehtäviin.

Tulevaisuuden toiminnallisten konseptien kautta Delfoin Healthcare Consulting tiimi pystyy kartoittamaan muutoshankkeille tuottavuustavoitteen. Tuottavuuspotentiaalilla tarkoitetaan kykyä tehdä enemmän vähemmällä ja järkevöittää prosesseja. Toimitiloja suunnitellessa prosessien uudistaminen on avainasemassa operatiivisten kustannusten ollessa moninkertaiset suhteessa suunnittelu- ja investointikustannuksiin.

Logistista kokonaisuutta suunniteltaessa on huomioitava sairaalassa kulkevat henkilö- ja materiaalivirrat, jotka liittyvät olennaisesti tilojen, yhteyksien sekä toimintojen sijoitteluun ja mitoitukseen. Sairaalan virtoja järkeistämällä ja suoraviivaistamalla voidaan saavuttaa merkittävää kustannustehokkuutta sairaalan toiminnassa.

Delfoi Healthcare tiimi tukee sosiaali- ja terveydenhuolloin toimitilasuunnittelussa asiakkaitaan monipuolisesti ja auttaa Masterplan ja logistiikkasuunnittelussa, eri toteutusvaihtoehtojen vertailussa (lue lisää toimipisteverkoston suunnittelusta) sekä neuvoo uusien toiminnallisten konseptien kehittämisessä ja niiden oikeista mitoitustarpeista (lue lisää simuloinnista).

Miten Delfoi on auttanut asiakkaitaan suunnittelussa?

Master Plan -suunnittelu ja vaihtoehtojen vertailu tukevat päätöksentekoa

Uusien sairaalakampusalueiden Master plan -suunnittelussa päätöksenteon tueksi tarvitaan ymmärrys siitä, miten henkilö- ja materiaalivirrat kulkevat sairaalassa eri rakennusosien välillä ja miten kannattavia eri toteutusvaihtoedot ovat suuremmassa kuvassa.  Toimintojen sijoittamisessa on myös huomioitava, miten toimintaa on suunniteltu kehitettävän ja toteutuvatko kehitystavoitteet kaikissa sijaintivaihtoehdoissa. Master plan -vaihtoehtoja voidaan tutkia ja vertailla simulaation avulla. Lopullisen Master plan -vaihtoehdon valinnassa eri tila- ja sijoittumissuunnitelmat pisteytetään projektissa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Master Plan -suunnittelun ja vaihtoehtojen vertailun keskeisimpiä menetelmiä ovat:

  • Potilasvirtojen analysointi
  • Toimintojen välisten yhteystarpeiden analysointi
  • Kehittämistyöpajat
  • Master Plan -vaihtoehtojen simulointi
  • Tila-  ja sijoittumissuunnitelmien pisteyttäminen

Tarvelähtöinen suunnittelu on toiminnallisten konseptien kehittämisen edellytys

Toiminnallisen suunnittelun tavoitteena on suunnitella ja kehittää hoidolliset prosessit vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeita ja tulevia hoitokäytäntöjä. Suunnittelussa pyritään huomiomaan väestönmuutokset ja erikoisalakohtaisen sairastavuuden muutosten vaikutukset tulevaisuuden potilasmääriin. Tavoitteena on saada kattava kuva tulevaisuuden toiminnoista ja toimintamalleista sairaalassa. Uudet tavoitekonseptit ulottuvat yhden toiminnon tai erikoisalan rajojen ulkopuolelle ja kattavat kokonaisvaltaisemmin hoito- ja palveluprosessien eri vaiheita.

Uusien tilojen mitoituksessa oikea lähestymistapa on tarvelähtöinen suunnittelu. Toiminnallinen suunnittelu pitää sisällään kysyntäperusteiset, tuotantoperusteiset, resurssiperusteiset sekä kokemusperusteiset mitoitusperusteet.

Toiminnallinen suunnittelu ja toimintamallien konseptointi nivoo nämä kaikki asiat yhteen.

Näin tarvelähtöinen toiminnallinen suunnittelu keskittyy:

  • Toiminnan tulevaisuuden tavoitetoimintamallien konseptointiin
  • Toiminnallisten konseptien yhteensovittamiseen esimerkiksi logististen konseptien kanssa
  • Toiminnallisten konseptien yhteensovittamiseen laajemmin strategisten tavoitteiden kanssa
  • Muutosvalmiuden varmentamiseen konseptien jalkauttamisessa riittävän aikaisessa vaiheessa

Mikä merkitys toimintamallien uudistamisella on sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottavuuteen ja mitä tulee huomioida uusien tilojen mitoituksessa ja logistiikkasuunnittelussa?