Hoitoprosessien ja potilasvirtojen sujuvoittaminen ja optimointi

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING

Systemaattinen hoito- ja palveluprosessien kuvaus ja lean-kehittäminen ovat sujuvan toiminnan perusta. Lean-kehittämisen avulla voidaan parantaa asiakaslähtöisen toiminnan laatua keskittymällä asiakkaalle arvoa tuottaviin prosesseihin ja samanaikaisesti vähentämällä arvoa tuottamatonta toimintaa eli hukkaa.

Hoito- ja palveluprosessien kehittämisen lähtökohtana on nykytilan prosessien systemaattinen kuvaaminen, jonka pohjalta kehitetään tavoitteelliset hoito- ja palveluprosessit. Tulevaisuuden sujuvan toiminnan perustana on laadukas prosessien dokumentointi esimerkiksi JHS 152 -standardin mukaisesti.

Keinoja prosessien kuvaamiseen ovat:

  • Työpajatyöskentely
  • Havainnointi ja haastattelut
  • Kehittämiskohteiden tunnistaminen ja toimenpidesuositusten antaminen

Prosessien kehittäminen ei ole olotila vaan perustuu jatkuvaan kehittämiseen

Lean-kehitys lähtee liikkeelle organisaation asiakkaalleen tuottaman arvon ja arvoa tuottavien toimintaprosessien kartoittamisella. Arvolla tarkoitetaan niitä tuotteen tai palvelun osia, joita asiakas arvostaa. Arvoa ei tule käsittää liian kapeasti. Terveydenhuollossa hyvien hoitotulosten lisäksi arvoa tuovat esimerkiksi lyhyet odotus- ja toimenpideajat ja asioimisen helppous.

Lean on aina asiakaslähtöistä. Kun asiakkaalle tuotettava arvo ja sitä tuottavat prosessit on tunnistettu, voidaan aloittaa arvoa tuottamattoman toiminnan eli hukan eliminoiminen. Hukkaa ovat esimerkiksi odottaminen, kapasiteetin vajaakäyttö ja laatuvirheiden tekeminen. Hukkaa ei kuitenkaan pystytä ikinä täysin poistamaan. Lean ei olekaan olotila, vaan ennemminkin jatkuva matka kohti täydellisyyttä.

Lean korostaa toimintaa. Perinteinen länsimainen tapa on johtaa yritystä yksinomaan talouden mittareilla. Taloudellinen menestys on kuitenkin ainoastaan seurausta laadukkaasta toiminnasta. Siksi organisaation on tärkeää mitata, kehittää ja johtaa arvoa tuottavia toimintaprosesseja, ei niinkään sen synnyttämiä rahamääräisiä tuloksia.

Miten jatkuvalla lean-kehittämisellä on kyetty eliminoimaan terveydenhuollossa hukkaa ja kasvattamaan asiakkaan kokemaa arvoa?