delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING

Asiakasreferenssit

HUS-Siltasairaala-1024x683

HUS suuret rakennushankkeet / Tulevaisuuden Sairaala

Delfoi on toiminut jo vuodesta 2006 lähtien HUSin toiminta- ja tilasuunnittelun luottokumppanina. Tehtäviimme on kuulunut logistiikan sekä toiminta- ja hoitoprosessien kapasiteettisimulaatiota.

Lue lisää projekteistamme: HUS SiltasairaalaHUS Tammisairaala

Laakson Sairaala

Laakson yhteissairaala

Delfoi on luonut koko Laakson sairaalakampusalueen kattavan logistiikkasimulaation, jolla varmennetaan koko tulevaisuuden logistiikkakonseptin toimivuutta ja kapasiteettivaatimuksia.

Lähde Masterplan Tampere University Hospital |C.F. Møller|Manu

Tays uudistamisohjelman loppuvaihe

Delfoi on keskeisessä roolissa Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheessa. Roolimme on varmentaa, että hanke käsitetään kokonaisvaltaisena toimintaprosessien uudistamishankkeena eikä ainoastaan rakennushankkeena. Tuemme johtoa muutoksissa ja suunnittelemme ja varmennamme yhdessä hankkeen muiden suunnitteluosapuolten kanssa tulevaisuuden konseptien mukaiset tila- ja resurssivaatimukset.

Lue lisää Tays uudistamisohjelman loppuvaiheesta

Tyks Majakkasairaala 600x300

Tyks Majakkasairaala

Delfoin asiantuntemus on ollut vaikuttamassa Turun yliopistollisen keskussairaalan keskeisissä hankkeissa. Uuden Majakkasairaalan hankkeessa Delfoi toteutti uuden toimintamallin mukaisen tila- ja resurssitarpeiden simulaation toimenpidealueelle. Delfoi toteutti myös viereisen tutkimus- ja laboratoriorakennuksen, Medisiina D:n, logistiikkasuunnittelun ja simulaation.

OYS

OYS 2030 uudistamisohjelma / Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)

OYS 2030 uudistamisohjelmassa Delfoi on aktiivisesti mukana uudistustyössä. Delfoi on kuvannut potilaiden hoitoon liittyviä sekä hoitoa tukevia nykytilan ja tulevaisuuden prosesseja. Delfoi on ollut mukana myös simuloimassa mm. Lasten ja Naisten sairaalan (LaNa) poliklinikoita, leikkaustoimintaa ja tehohoitoa sekä osallistunut OYS:n master plan -suunnitteluun, jossa laadittiin suuntaviivat kampusalueen kehittämiselle.

Lue lisää

Tukipalvelut

Tukipalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä sairaala-apteekit

Delfoi on ollut mukana useissa sairaaloiden tukipalveluiden, laboratoriokeskusten ja sairaala-apteekkien tila- ja toimintaprosessien kehittämishankkeissa. Delfoin simulaatiomallien avulla voitiin tutkia vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä henkilöstötyöpanoksen optimointia.

Lue lisää projekteistamme: Medisina D

Satapsykiatria ulkovisu

Satasairaala ja Satapsykiatria

Satakunnan Satasairaalan kehittämishankkeessa Delfoin mallinnuksen avulla määriteltiin potilasvolyymien mukaista uutta päiväsairaalan konseptia ja paikkatarvetta sekä tutkittiin erilaisia sijaintivaihtoehtoja. Satapsykiatrian uudisrakennus-hankkeessa Delfoi simuloi uusien toimintamallien mukaista tila- ja resurssitarvetta sekä rakennuksen sisälogistiikkaa. Satasomatiikassa tutkittiin päivystysalueen tulevaisuuden skenaariota.

Lue lisää projekteistamme: PäiväsairaalaSatapsykiatria

PHYHYKY_RV7 ulkovisu

Päijät-Sote (ent. PHHYKY)

Lahden keskussairaalan RV7-uudistamishankkeessa selvitettiin, kannattaako vanhan leikkausosaston tiloja saneerata vai rakentaa päiväkirurgian kanssa yhteisen toimintamallin mukaiset uudet tilat. Delfoi simuloi kummassakin vaihtoehdossa tarvittavaa leikkaussali- ja tilamäärää sekä resurssikapasiteettia. Seuraavassa rakennusvaiheessa Delfoi simuloi vuodeosasto-uudisrakennukseen sijoittuvien erikoisalojen tulevaisuudessa tarvittavaa sairaansijakapasiteettia huomioiden vuodeosastohoitoa vähentävien hoitomuotojen kehittämistoimet.

Lue lisää projekteistamme: RV7 ja RV8

SiunSote_2

Siun Sote

Joensuun keskussairaalan E-rakennuksen peruskorjaukseen liittyen Delfoi on simuloinut tulevaisuuden skenaarioita leikkaushoidon aluetta ja kirurgian poliklinikan toimintojen järjestelystä. Siun sote-keskushankkeessa Delfoi tuotti poliklinikka-toimintojen vastaanotto- ja taustatyötilojen tilamäärän simuloinnin sekä logististen virtojen kuvauksen pohjakuvien luonnoksien päälle.

Lapin-Hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Delfoi toteutti Lapin sairaanhoitopiirin keskussairaalan ITU 2022 -laajennushankkeeseen logistiikka-simuloinnin.  Simuloinnissa tavoitteena oli varmistua materiaaliliikenteelle suunniteltujen reittien toimivuudesta, pysty-yhteyksien kapasiteetin riittävyydestä sekä vertailla kuljetusmatkoja erilaisilla ratkaisuilla.

Pohjanmaan-Hvyinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen logistiikka- ja toimintaprosessisimulointi toteutettiin osana uudisrakennuksen hankesuunnittelua. Simulointi-mallinnuksessa kartoitettiin rakennuksen sisäisiä eri toimintojen välisiä riippuvuussuhteita, määriteltiin tarvittavien hissien lukumäärä, tutkittiin sekä henkilö- että materiaalivirtoja eri skenaarioissa ja tuotettiin tietoa toimintojen tilatarpeista.

Kymsote

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Kymsote)

Delfoi simuloi Carea-sairaala -hankkeessa kaikkien keskussairaalan toimintojen tila- ja resurssitarpeita, hankesuunnitteluvaiheen logistiikkakonseptia sekä käyttökustannuksia eri toimintamalleilla. Simuloinnin tarkoituksena oli varmistaa, että suunniteltavassa rakennuksessa on mahdollista toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit laadukkaasti ja tuottavasti.

Case JUST_4

Keusote

Järvenpään uuden sote-keskuksen (JUST) suunnitteluhankkeessa simuloitiin kaikkien rakennusten toimintojen tila- ja henkilöstötarpeet uusien toimintamallien mukaisesti, tutkittiin eri layout-vaihtoehtoja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä suunniteltiin logistiikkakonseptia.

Lue lisää

DCIM100MEDIAYUN00009.jpg

Eloisa (ent. ESSOTE)

ESSOTEn Perhetalon suunnittelussa tilatarpeen ja tilankäytön selvittäminen edellytti simulaation toteuttamista sekä leikkaustoiminnan edellyttämien tilaresurssien selvittämistä eri skenaarioissa. Projektin aikana tutkittiin myös erilaisia skenaarioita potilaiden ohjautumisesta suunnitelluille uusille osastoille sekä alueelliseen työnjakoon liittyviä kysymyksiä.

Etela-pohjanmaan-shp

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Seinäjoen keskussairaalan Perhetalo-hankkeessa Delfoi toteutti osana muutosten arviointia tarveselvitykset ja kartoitti yhdessä asiakkaan kanssa kaikki potentiaalisesti toimintaan soveltuvat potilasryhmät. Paikkatarvesimuloinnin avulla pystyttiin tukemaan suunnittelua määrittämällä tarvittavat potilaspaikkamäärät halutuilla potilasryhmillä huomioiden uudet toimintamallit ja toimintaprosessien kehittämisen.

Delfoi-www-banner-2160x756px-scaled.jpg

Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin ensimmäisen perhekeskuksen kehittämishankkeessa Delfoin simuloinnilla keskityttiin uuden toimintamallin vaatimiin tilatarpeisiin tarkoituksena tuoda tietoa niin asiakasvastaanottotilojen kuin monitilatoimiston käyttötarpeesta.

Lue lisää

Loimaan pääterveysasema

Loimaa

Loimaan kaupungin terveysasemaverkoston kehittämishankkeessa Delfoin selvitystyössä kiinnitettiin erityisesti huomiota sote-palveluiden kehittämismahdollisuuksiin, niin että palveluita pystytään jatkossa tuottamaan resurssi- ja kustannustehokkaammin. Paikkatietoanalytiikan avulla pystyttiin vakuuttavalla tavalla ennakoimaan, miten palveluiden saavutettavuus puolestaan kuntalaisten näkökulmasta muuttuu eri vaihtoehdoissa.

Lue lisää

KYS

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)

Kuopion yliopistollinen sairaala suunnitteli laajennuksen Delfoin simulointia hyödyntämällä. Simuloinnilla pyrittiin etsimään potilashoitoprosessien kehityskohteet ja löytämään vastaus siihen, miten toimintaa voidaan muuttaa niin, että nykyisillä tila- ja henkilöresursseilla voidaan hoitaa kasvavat potilasmäärät.

Tutustu asiakastarinoihimme

Tays Ilmakuva
Delfoi Healthcare Consulting

Taysin uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja muutosjohtamishanke

Taysin uudistamisohjelman loppuvaihe kokonaisuutenaan lukeutuu kiistatta Suomen suurimpiin ja laajimpiin sairaalakampusalueiden uudistamis- ja saneeraushankkeisiin ja on Taysin historian mittavin uudistamishanke. Hanke, kuten muutkaan sairaalahankkeet, ei …

Lue lisää
Satapsykiatria ulkovisu 1
Delfoi Healthcare Consulting

Satakunnan sairaanhoitopiirin Satapsykiatria-hanke

Satasairaalan Satapsykiatrian uudisrakennus nousee keskussairaalan somatiikan palveluiden yhteyteen. Rakennus tulee kokoamaan sekä lasten, nuorten että aikuispsykiatrisen avohoidon palvelut sekä vuodeosastohoidon. Delfoi simuloi uusien toimintamallien mukaista …

Lue lisää
HUS Siltasairaala scaled
Delfoi Healthcare Consulting

Siltasairaalan sisälogistiikan toimivuus mallinnetaan simuloinnin avulla

HUS Meilahden kampusalueelle valmistuu uusi Siltasairaala, jonne sijoitetaan toiminta Töölön sairaalasta sekä Syöpätautien klinikalta. Siltasairaalan hankesuunnittelussa kartoitettiin ja kuvattiin rakennuksen henkilö- ja materiaalivirrat sekä simuloitiin …

Lue lisää
HUS Tammisairaala
Delfoi Healthcare Consulting

HUS Tammisairaala

HUS Tammisairaalaan sijoitetaan nykyisellään hajautetusti eri toimipisteissä sijaitsevia silmätautien toimintoja. Hankesuunnitteluvaiheessa simuloitiin eri kerroksiin sijoittuvia silmätautien toimintoja sekä kartoitettiin ja simuloitiin koko rakennuksen sisälogistiikka.

Lue lisää

Asiakkaitamme