Toimipiste- ja palveluverkon suunnittelu

delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING

Toimipisteverkostojen analyysit auttavat optimaalisen vaihtoehdon valinnassa. Analyysissä on huomioitava laajasti niin toiminnalliset kuin paikkatiedolliset näkökulmat, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan tarjota asiakkaalle mahdollisimman tehokkaasti saatavuuden ja kustannusten näkökulmasta.

Tulevaisuuden sote-palveluiden tuottamisessa merkittävässä roolissa ovat palveluiden saatavuus sekä niiden kustannustehokas tuottaminen. Tällöin korostuu se tosiasia, ettei sote-palveluiden kustannusrakenne voi pysyä nykyisellään vaan toimipisteverkoston on uudistuttava. Toimipisteverkostoselvityksien ytimessä onkin palveluiden hajauttamisen tai keskittämisen tuomien erojen tutkiminen ja erilaisten vaihtoehtojen vertailu toiminnallisuuden ja kustannusten kannalta. Verkostoanalyyseissä toiminnallista näkökulmaa täydennetään paikkatietoanalytiikan keinoin:

 • Toimipisteiden saavutettavuus asiakkaille
 • Henkilöstön saatavuus alueella
 • Logistiikka- ja kuljetuskustannukset
 • Potentiaaliset asiakasmäärät eri sijainneissa
 • Ratkaisuvaihtoehtojen vaikutus ympäristöön ja kestävä kehitys
Toimipisteverkosto heading picture

Toimipisteverkostoanalyysi ja paikkatietoanalytiikka

Toiminnan kehittämisen ja pitkän aikavälin suunnittelun yksi tärkeimmistä kysymyksistä on organisaation toimipisteverkosto. Delfoin pitkä kokemus toiminnan analysoinnista ja kehittämisestä kattaa myös toimipisteverkostojen analysoinnin ja mallintamisen. Analyysien avulla saadaan merkittävästi parannettua päätöksenteon laatua.

Analysointitoimeksiannon tavoitteena voi olla esimerkiksi seuraaviin ydinkysymyksiin vastaaminen: 

 • Millainen on verkosto, joka parhaiten mahdollistaa strategisten tavoitteiden toteuttamisen pitkällä aikavälillä?
 • Millaisia toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia verkoston muuttamisella on saavutettavissa?
 • Mikä on paras toimintamalli annetun verkostorakenteen puitteissa?
 • Miten kuljetusreitit ja aikataulut tulisi järjestää optimaalisesti?

Miksi ja milloin?

Toimipisteverkoston pitkän aikavälin suunnittelun voi käynnistää esimerkiksi uusien toimintatapojen tai -konseptien käyttöönotto, kustannustehokkuushanke, palveluiden tai tuotteiden kysynnän ennakoidut muutokset, toimitilojen uudistamisen tarve tai esimerkiksi tullaus- tai verotuskäytäntöjen muutokset.  

Organisaatioiden yhdistymistilanteessa on tarve arvioida, miten eri toiminnot organisoidaan ja minne ne sijoittuvat. Kuluttajatuotteita tai -palveluita tuottavissa organisaatioissa pyrkimys on digitalisaation avulla tarjota asiakkaalle palvelua sähköisessä kanavassa, jolloin verkoston pitää myös usein muuttua. Investointihyödykkeiden logistiikka- ja valmistusketjut ovat usein pitkiä, jolloin verkoston kehittämisessä korostuvat logistiikka, paikalliset kumppanuudet sekä asiakkaiden maantieteellinen sijainti. Sote-palveluiden verkostoissa asiakkaiden saavutettavuus, toiminnan tehokkuus, tilakustannukset sekä henkilöstönäkökulmat korostuvat usein arvioinnissa. Nopeasti muuttuva toiminta edellyttääkin uudenlaista systemaattisuutta verkostopäätöksissä. Valtion, kuntien ja maakuntien palveluille on tarvetta joka puolella Suomea, mutta veropohjan niukentuminen edellyttää toiminnan kehittämistä ja tilojen tiivistämistä, mikä voi myös tarkoittaa kumppaneiden kanssa yhteisiä tiloja.

Tilakustannusten minimoinnin sijaan verkoston kehittämisen keskiössä tulisi olla toiminnan kokonaiskustannustehokkuus, palvelukyky sekä pitkällä aikavälillä muodostuvat vaikutukset: 

 • Huonosti valmistellulla verkostopäätöksellä pahimmillaan lukitaan tilat epäoptimaalisiin sijainteihin vuosikymmeniksi, estetään toiminnan kehittäminen ja karkotetaan asiakkaat.
 • Hyvällä valmistelulla taas verkostoa pystytään kehittämään pitkäjänteisesti suuntaan, joka mahdollistaa strategian toteuttamisen. Hyvään valmisteluun kuuluvat myös huolellinen vaihtoehtoisten skenaarioiden tarkastelu sekä toiminnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi. 
Matka ajan muutos suhteessa nykytilaan 2 toimipisteen vaihtoehdossa 1
Matka-ajan muutos suhteessa nykytilaan 2 toimipisteen vaihtoehdossa
Matka ajan muutos suhteessa nykytilaan 1 toimipisteen vaihtoehdossa 1
Matka-ajan muutos suhteessa nykytilaan 1 toimipisteen vaihtoehdossa

Miten toimipisteverkostoanalyysi toteutetaan?

Delfoin asiantuntijat laativat asiakkaan kanssa kullekin verkostoanalyysille työsuunnitelman, jonka perusteella työ voidaan toteuttaa laadukkaasti ja tehokkaasti. Riippumattomana ulkopuolisena asiantuntijana varmistamme, että analyysiin sisällytetään olennaiset arviointikohteet, ja kaikki vaihtoehdot arvioidaan puolueettomasti – todennettujen nykytilan faktojen sekä tulevaisuusmallinnusten ja simulaatioiden avulla.  

Verkostoanalyysi sisältää tyypillisesti seuraavat päävaiheet: tavoitteiden määrittely, nykytilan kuvaus ja analyysi, skenaarioiden määrittely, tiedonkeruu ja tiedon validointi, skenaarioiden mallintaminen ja vertailu sekä johtopäätökset ja raportointi.  

Nykytilan kuvaamisessa ja skenaarioiden määrittelyssä korostuu asiakkaan johdon ja asiantuntijoiden osallistuminen työhön mm. työpajojen, kohdekäyntien sekä prosessikuvaustyön muodossa. Tavoitteiden määrittelyn yhteydessä voidaan esimerkiksi määrittää, mitkä ovat suurimmat sallitut muutokset tilakustannuksissa, toiminnan kustannuksissa, saavutettavuudessa tai matka-ajassa. Verkostolle voidaan myös asettaa tarkastelujakson tavoitteellinen enimmäisinvestointibudjetti.

Analyysiosiot toteutetaan käytössämme olevilla moderneilla menetelmillä, hyödyntäen mm. paikkatietoanalytiikkaa, simulointia, optimointia sekä sidosryhmille ja asiakkaille suunnattuja kyselyitä. Tiedonkeruussa hyödynnetään aiempia suunnittelutietoja sekä tarkempaa aineistoa sekä julkisista lähteistä että asiakkaan keskeisistä ydintoiminnan tietojärjestelmistä. Dataa täydennetään tarvittaessa mittausten ja havainnointien avulla. 

Simuloinnin avulla voidaan analysoida yksityiskohtaisesti eri toimipisteissä palveluiden ja tuotteiden tuotannolle tarvittavat resurssit (tilat, laitteet, henkilöstö). Esimerkiksi suuremman tuotantoyksikkökoon mahdolliset skaalaedut saadaan tällä tavalla puolueettomasti laskettua. Kiinteistökustannusten asiantuntijat ja tilatietoasiantuntijat asiakkaan puolelta tai Delfoin kumppaniverkostosta pystyvät määrittämään mallinnetun tilamäärän perusteella karkealla tasolla, mikä on esimerkiksi uuden, kevyesti peruskorjattavan tai raskaasti muutettavan tilan vuokrakustannus.
Lue lisää simuloinnista.

Paikkatietoanalyytikalla on keskeinen rooli verkoston kokonaisoptimoinnissa. 
Sen avulla voidaan selvittää, millainen toimipisteiden saavutettavuus on eri asiakassegmenteille vertailtavissa skenaarioissa. Paikkatietoanalytiikan avulla voidaan tarkastella esimerkiksi, kuinka paljon asiakkaan kuljettaminen tai omatoiminen kuljettaminen muuttuu, jos toimipisteiden määrää vähennetään ja osa niistä sijoitetaan uudelleen. Vertailukohdaksi voidaan analytiikkaa hyödyntäen myös luoda tyhjältä pöydältä täysin uusi verkostovaihtoehto, joka on optimoitu valittujen parametrien suhteen. Paikkatietoanalytiikkaa voidaan hyödyntää myös kuljetusaikojen ja matkojen mallintamisessa sekä kuljetus- ja logistiikkakustannusten laskennassa. Myös henkilöstön saatavuus tai kumppaneiden läheisyys voidaan laskea yhteismitallisella tavalla analytiikkaa hyödyntäen. 

Tulokset ja johtopäätökset tiivistetään visuaalisesti havainnolliseen muotoon, ja yksityiskohtaiset oletukset ja analyysit dokumentoidaan läpinäkyvällä tavalla asiakkaalle hyödylliseen muotoon.

Lue referenssitarina toimipisteverkostoanalyysistä

Miltä tulevaisuuden palveluverkon tulisi näyttää ja millaisia hyötyjä voidaan saavuttaa toimipisteverkostoja analysoimalla?