Data on neutraali johtamisen työkalu, mutta päättäjiltä vaaditaan myös rohkeutta

Tiedolla johtaminen on välttämätön edellytys toimiviin ja tuottaviin sote-palveluihin

Tieto on yksi nykyorganisaatioiden tärkeimmistä resursseista. Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmät ja asiantuntijat tuottavat tietoa potilaiden hoidon edistämiseksi ja myös potilaat tuottavat omaa terveystietoaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset tuottavat ja vaihtavat keskenään päivittäin tietoa valtavat määrät ja nykyisin myös potilaalla itsellä on parempi mahdollisuus osallistua hyvinvoinnin mittarointiin ja terveystiedon tuottamiseen.  Eri osapuolten tuottama tieto ei ole tänä päivänä kuitenkaan aina ole vertailukelpoista. Lisäksi tiedot sijaitsevat eri järjestelmissä, jotka eivät keskustele keskenään ja oikeaa tietoa on vaikeaa löytää. Käytännössä tämä johtaa toiminnan tehottomuuteen, päällekkäisyyksiin ja kustannusten nousuun.

Olemme valtavan tietotulvan edessä ja pian vaikeuksissa, jos emme kykene hyödyntämään oikeaa tietoa oikealla tavalla. Miten pystymme hyödyntämään kaiken saatavilla olevan tiedon optimaalisimmin? Miten varmistamme, ettei tieto pirstaloidu ja että sitä tulkitaan oikein?

Miten saamme tuotetusta tiedosta ja eri mittareista hyödyn irti päätöksen tekoon?

Toimintamallien muutokset vaikuttavat merkittävästi kaikkeen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja sen kannattavuuteen. Muutosten vaikutukset pitää pystyä analysoimaan huolella, ja tuottaa hankkeen johdolle aina tuoreinta tietoa päätöksenteon tueksi. Tärkeää on myös se, että kaikki eri vaihtoehdot on tutkittu huolellisesti ja puntaroitu ennakkoluulottomasti.

Data harvoin valehtelee, joten se on neutraali johtamisen työkalu. Kun päätöksenteko pohjautuu luotettavaan tietoon, eikä vain mututuntumaan, vaihtoehtoisia toimintamalleja ja niiden vaatimien investointien kannattavuutta voidaan tarkastella objektiivisesti. Analyysit, jotka perustuvat toteumadataan pakottavat myös kriittisesti evaluoimaan nykyisiä toimintamalleja ja harkitsemaan toisaalta mitä niistä voidaan oppia, ja toisaalta miten niiden perusteella voidaan ennakoida tulevaisuutta. Palveluennusteiden luonti, ennakoiva analytiikka ja eri toteutusvaihtoehtojen simulaatiot ovat puolestaan keinoja, joilla päättäjille annetaan näkymää tulevaisuuden skenaarioista. Yleisesti dataa tulkittaessa ja analysoidessa on kuitenkin tärkeää ymmärtää:

 • Miten terveydenhuollon dataa ja kirjaamismenetelmiä tulkitaan?
 • Mitkä yhteiskunnan ja ympäristön ilmiöt saattavat vaikuttaa dataan ja vaatiiko se suodatuksia tai muokkauksia?
 • Miten tietoja voidaan yhdistellä mm.: sairaalassa eri hoitoketjujen tunnistamiseksi tai pullonkaulojen havaitsemiseksi?
 • Mitä ja miten tietoa tulisi analysoida ja visualisoida päätöksen tekoa varten?
 • Minkälaisia johtopäätöksiä esitetyn tiedon valossa kyetään tekemään?

Lopulta tiedolla johtaminen vaatii myös päätöksentekijöiltä rohkeutta johtaa toimintaa tiedon valossa asetettujen strategisten tavoitteiden suuntaan.

Tiedolla johtaminen vähentää tuskaa

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteko pohjaa luotettavaan tietoon ja sen perusteella tehdyt analyysit sekä eri vaihtoehtojen vertailut tehdään objektiivisesti, on päätöksentekijöiden helpompi päätyä objektiivisesti ratkaisuun. Kun tiedolla johtaminen tulee osaksi johtamisen kulttuuria, eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy-seuraussuhteita ja niiden vaikutuksia tulevaisuudessa pystytään ennakoimaan paremmin. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

Asiantuntijapalveluilla ja moderneilla työkaluilla tehokkuutta tiedolla johtamiseen

Delfoi Healthcare Consultingin missiona on sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja ja asiakasvirtoja sekä kehittää toimintaa asiakaslähtöisemmäksi huomioiden jatkuvasti muuttuvat yhteiskunnan tarpeet, sekä asiakkaiden odotukset ja vaatimukset sujuvista palveluista. Delfoin analyyttisen lähestymistavan ansiosta pystytään varmistamaan, että päättäjille on valmisteltu riittävästi tietoa erilaisista toteutuksen vaihtoehdoista sekä vaikutuksista tulevaisuudessa. Tieto monipuolisesti valmisteltuna mahdollistaa toiminnan strategisen kehittämisen hyvinvointialueilla sekä sairaaloissa ja päätökset kyetään tekemään asiakkaiden palvelutarpeisiin ja terveydenhuollon ydintoiminnan vaatimuksiin perustuvilla faktatiedoilla.

Delfoi Healthcare Consulting palveluihin kuuluvat mm.

 • Hoito- ja palveluprosessien kuvaus ja kehittäminen
 • Toimintaprosessien konseptointi ja simulointi
 • Sairaaloiden logistiikkasuunnittelu
 • Analyysit ja potilassegmentointi
 • Master Plan -suunnittelu ja vaihtoehtojen vertailu
 • Palveluennusteet ja tiedolla johtaminen
 • Toimipisteverkoston suunnittelu
 • Johdon ohjaus ja muutosjohtamisen tuki

Rashmi Karoliina Werning
Director, Healthcare Consulting
+358 50 32 77 963

Jaa sisältö