delfoi tuotelogo rgb PLANNER SOTE
KEUSOTE logo horizontal vector graphics

Merkittävät hyödyt kannustivat Keski-Uudenmaan laajuiseen sote-palvelujen tuotannonsuunnitteluun

Keusote eli Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Järvenpään, Hyvinkään, Nurmijärven, Tuusulan, Mäntsälän ja Pornaisten alueella. Keusoten missiona on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Sen tuottamia palveluja järjestetään alueellisesti tavoitteena vaikuttavat ja kustannustehokkaat palvelut. Näihin tavoitteisiin päästäkseen Keusote päätti ottaa käyttöön Delfoi Planner SOTE -palveluntuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen ohjelmiston. Hyvät kokemukset ohjelmistosta Järvenpäässä tukivat vahvasti laajentamista koko Keusoteen. Järvenpäässä ylilääkärin suunnittelutyön ajansäästö oli 84 % ja kokonaisuudessaan säästettyä työaikaa eri ammattilaisilta mitattiin 34 tuntia päivässä. Yhteensä reilun sadan henkilön kokonaisuuden suunnittelu mahdollisti 640.000 € säästöt vuosittain.

Alueellinen sote-toiminta tukee valtakunnallisia vaikuttavuustavoitteita

Keusoten yhtenä strategisena painopisteenä on parantaa jatkuvasti toimintaansa, jotta se voi tarjota laadukkaita, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja. Strategiansa mukaisesti Keusote on halunnut panostaa myös moderniin palveluntuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden tavoitteena on palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen. Palvelujen laatua ja vaikuttavuutta halutaan parantaa sekä varmistaa palveluiden monialaisuutta ja yhteen toimivuutta. Tavoitteena on myös kustannusten nousun hillitseminen ja tuottavuus kestävällä tavalla.

”Palvelutuotannonsuunnittelulla ja -ohjauksella on tärkeä strateginen rooli kuntayhtymässä ja tulevalla hyvinvointialueella. Tavoitteena on koko hyvinvointialueen yhtenäinen palveluntuotanto ja strategiset päätökset tulee linkittää ohjaamaan koko operatiivista toimintaa yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti. Delfoi Planner SOTE tukee tätä tiedolla johtamista, kun johto pystyy linkittämään asetetut tavoitteet suoraan operatiiviseen toimintaan. ”, sanoo Keusoten terveyspalvelujen ja sairaanhoidon palvelujohtaja Susanna Pitkänen.

Keusote_tablet

Sote-palvelukokonaisuuden johtaminen vaatii modernit työkalut

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on monimutkainen kokonaisuus, jonka hallinta vaatii läpinäkyvyyden, riittävän tiedon ja hyvän johtamisen lisäksi oikeanlaiset työkalut. Delfoi Planner SOTE on moderni ja tehokas sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin kehitetty palvelutuotannonsuunnittelu ja -ohjausjärjestelmä, joka huomioi kaikki palvelutuotannon tasot. Se mahdollistaa kysyntälähtöisen suunnittelun ja palveluiden kannalta kaikkien olennaisten resurssien yhteensovittamisen.

”Tarve lähti alun perin meiltä. Tunnistimme itse keskeiset tarpeet ja toisaalta sen, että pelkät Excelit eivät enää riitä. Kun pienistä kunnista siirryttiin isompiin kokonaisuuksiin, piti saada yhteinen näkymä kaikkeen tietoon ja tekemiseen. Tänä päivänä ei enää pysty toimimaan tarve- ja kysyntälähtöisesti, kyse on enemmänkin niukkuuden jakamisesta. Näin ollen on välttämätöntä, että on yksi kattonäkymä kaikkeen ja kaikkiin”, sanoo Keusoten tietohallintopäällikkö Hanna Downton, ja jatkaa:

”Laajaa palvelutuotannon kokonaisuutta tulee suunnitella yhtenäisesti, huomioiden koko toiminta ja resurssit. On selvää, että pelkkä tilavarausten tekeminen irrallaan muusta palvelutuotannonsuunnittelusta ei riitä. Sillä tilat eivät saa ohjata operatiivista toimintaa. Työvuorojakaan ei kannata suunnitella huomioimatta toiminnan ja asiakkaiden asettamia vaatimuksia. Muuten tavoitellut hyödyt jäävät toteutumatta. Kaikista tärkein resurssi ovat nyt ja tulevaisuudessakin henkilöresurssit ja miten ne saadaan tuottamaan hyötyjä asiakkaan suuntaan.”

Henkilöstön tyytyväisyys on vankka perusta koko organisaation tuottavuudelle

Keusoten organisaatiossa jokaisen halutaan kokevan työnsä merkitykselliseksi sekä mahdollistaa kehittymisen niin yksilönä kuin työyhteisönä. Tämän tavoitteen myötä myös palveluntuotannon suunnittelun kehittämisen yhtenä lähtökohtana on ollut tehdä siitä kaikille työntekijöille mielekästä ja oikeudenmukaista.

 

Keusote_henkilökunta portaissa

”Tavoitteena ja toiveena oli saada näkyviin kaikkien toimipisteiden kaikki resurssit yhteen näkymään resurssien paremman allokoimisen mahdollistamiseksi. Kun on yhteinen strategia ja toisaalta toimipistekohtaiset budjetit, on tärkeää, että resurssit voidaan kohdentaa oikein. Palveluiden osalta sekä saavutettavuus että saatavuus pitää saada tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti mahdollistettua. Myös työntekijöiden näkökulmasta on tärkeää, että niukkuutta jaetaan oikeudenmukaisesti”, sanoo Keusoten avopalveluiden vt. päällikkö Päivi Mäkelä-Bengs

Järjestelmän hyödyt jalkautuvat koko organisaation laajuisesti

Sote-palvelujen tuottajat ovat tyypillisesti massiivisia organisaatioita, joiden toiminta ulottuu laajalle alueelle, jossa asiakaskunnan tarpeet vaihtelevat paljon. Kaikkien toimintayksiköiden ja kaikkien ammattiryhmien yhteinen suunnitelma yksittäisten toimintojen sijaan parantaa sekä palveluiden laatua että tuotannon kustannustehokkuutta.

”Työhuoneiden ja henkilöresurssien toiminnan suunnittelun lisäksi nostaisin erilaisten kyvykkyyksien ohjaamisen ja suunnittelun tehostamisen. Pystymme nyt entistä paremmin ohjaamaan erilaisia osaamisia vaativien toimenpiteiden (esim. kirurgia ja protetiikka) suunnittelua. Lisäksi se, että suunnittelu viedään yksikkötasolta organisaatiotasolle, tekee työnteosta jouhevampaa ja auttaa arjessa meitä kaikkia”, sanoo vs. ylihammaslääkäri Sirpa Kilpijärvi Keusoten itäisen alueen Suun terveydenhuollosta, ja jatkaa:

”Delfoi Planner SOTE palvelee erinomaisesti perusarjen pyörittämistä. Työhuoneet pystytään nyt pitämään tehokkaammin käytössä. Samoin henkilöresurssien suunnittelu käy paljon paremmin, ei pelkästään yksittäisten henkilöiden vaan esim. hammaslääkäripalvelujen osalta työparien työn suunnittelussa. Toiminta on menossa yhä enemmän tiimien ohjaamiseen ja siinäkin mielessä uusi järjestelmä palvelee meitä entistä paremmin.”

Oikean kumppanin valinnassa osaaminen, kokemus ja näytöt ratkaisevat

Delfoilla on pitkä kokemus sote-organisaatioiden palvelutuotannonsuunnittelun toteuttamisessa. Suomen ensimmäinen palvelutuotannonsuunnittelu ja -ohjaushanke sosiaali- ja terveydenhuollossa käynnistyi Plannerilla vuonna 2017. Tänä päivänä siihen luottavat yhä useammat sote-organisaatiot ympäri Suomen.

”Delfoista tekee hyvän kumppanin se, että he eivät ole pelkästään IT-kumppani. Heillä keskeisessä fokuksessa on myös toiminnallisten prosessien kehittäminen. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti alusta asti. Heillä on vahva ja asiantunteva ote kehittämiseen ja asiakas pääsee itse vaikuttamaan yhteisen roadmapin luomiseen”, sanoo Keusoten tietohallintopäällikkö Hanna Downton, ja summaa:

”Delfoi Planner SOTE tuo meille useitakin hyötyjä. Tärkeimpinä listaisin: kokonaisnäkymä sekä tila että henkilöresursseihin, yhdenmukaisen ja ennakoivan johtamisen mahdollistuminen sekä kaikkien toimintamallien tasavertainen ja oikeudenmukainen yhtenäistäminen koko sote alueella. Unohtamatta tietenkään parempaa ennustettavuutta.”

”Delfoista tekee hyvän kumppanin se, että he eivät ole pelkästään IT-kumppani. Heillä keskeisessä fokuksessa on myös toiminnallisten prosessien kehittäminen. Yhteistyö on toiminut erinomaisesti alusta asti."

– tietohallintopäällikkö Hanna Downton, Keusote