Careassa mallinnetaan keskussairaalan kaikki prosessit ja logistiikka

Carea-sairaalat Oy toteuttaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen Carea-sairaalan, jonka tiloihin sijoittuu erikoissairaanhoidon palvelutuotannon lisäksi Kotkan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Hankesuunnitteluvaiheessa nähtiin tarpeelliseksi mallintaa simuloinnilla kaikki sairaalan ydinprosessit, sekä koko sairaala-alueen logistiikka.

Simuloinnin tarkoituksena on varmistaa, että suunniteltavassa rakennuksessa on mahdollista toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit laadukkaasti ja tuottavasti. Simuloinnin tuotoksena saadaan mm. kunkin toimintokokonaisuuden henkilöstö- ja tilatarpeet sekä henkilö- ja tavaralogistiikan resurssitarpeet – tarkasti ja luotettavasti.

Prosessimallinnuksen avulla verrataan eri toimintamalleja (skenaarioita), ja pyritään löytämään kokonaisoptimi, sen sijaan että optimoitaisiin vain yksittäisen toimintayksikön tilankäyttöä. Delfoin aiemmissa hankkeissa kehittämän menetelmän avulla prosessin ja tilankäytön yksityiskohtaisista suunnitelmista pystytään laatimaan yhteenvetoraportit, joilla skenaarioita voidaan verrata toisiinsa mm. toimintakustannusten, henkilöstömäärän tai tilantarpeen suhteen.

Syksyn 2014 aikana on mallinnettu kertaalleen koko toiminta ja logistiikka, sekä iteroitu useita vaihtoehtoisia skenaariota mm. päivystyksen, osasto- ja intensiivihoidon, leikkaustoiminnan sekä ajanvaraustoiminnan osalta. Toiminnalliset tavoitteet täyttävän kokonaissuunnitelman kehittäminen ja simulointi jatkuu kevään 2015 aikana tiiviissä yhteistyössä Carean asiantuntijoiden sekä hankkeessa mukana olevien muiden suunnittelijoiden kanssa. Hanketta tullaan myös esittelemään maaliskuussa pidettävässä Tulevaisuuden sairaala 2015 asiantuntijaseminaarissa (kts. ohjelma täältä)

Jaa sisältö