delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent CONSULTING

Tuotantoa lisää yli 50%

Simuloinnin käyttö kapasiteetin käyttöasteen lisäämiseen ja läpäisyajan lyhentämiseen

Projektin tavoitteet

Kysynnän voimakkaan kasvun seurauksena sähkökoneiden valmistuskapasiteettia piti nostaa huomattavasti. Projekti päätettiin kohdistaa aluksi tahtikoneiden vyyhdenvalmistuksen ja induktiokoneiden roottorivalmistuksen sekä staattoripaketin valmistuksen kehittämiseen

Toiminnan tehostamiseksi ja tilantarpeen minimoimiseksi tuotannon läpäisyaikaa haluttiin lyhentää. Simulointiprojekteille asetettiin numeeriset tavoitteet läpäisyajan ja kapasiteetin suhteen.

Simuloinnilla haluttiin todentaa jo päätetyt investoinnit sekä selvittää lähitulevaisuuden että pitkän tähtäimen investointitarpeet ja niiden vaikutukset kapasiteettiin ja läpäisyaikaan. Lisäksi simulointia haluttiin hyödyntää uusien toimintatapojen ja layoutin esittämiseen työntekijöille.

ABB Service Helsinki presentation
ABB Casefactoryi

Toteutus

Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin tuotannon nykytila perustuen tehdaskierroksiin, avainhenkilöiden ja työntekijöiden haastatteluihin, todellisesta kysynnästä ja työntutkimustiedoista määritettyyn kapasiteettitarpeeseen sekä tuotannon toteumatietoihin. Toteumatiedot saatiin ABB:n toiminannaohjausjärjestelmästä.

Toisessa vaiheessa luotiin nykytilasta ja tavoitetilasta simulointimallit, joiden avulla kokeiltiin kehitysvaihtoehtojen vaikutukset. Nykytilan malli tarkastettiin ABB:n työryhmän kanssa, jotta saavutettiin riittävä tarkkuustaso.

Simulointimallilla kokeiltiin eri kehitysvaihtoehtojen vaikutuksellisuutta. Uusia kehitystoimia ideoitiin yhdessä ABB:n henkilöstön, Delfoin sekä menetelmä- ja laitesuunnitteluun erikoistuneen insinööritoimisto Hefmecin kanssa. Muodostuneiden kehitysvaihtoehtojen vaikutukset saatiin selvitettyä simulointimallilla. Näin kannattavat kehitysvaihtoehdot voitiin ottaa nopeammin käyttöön ilman virheinvestoinnin riskiä.

Delfoi toimitti ABB:lle simuloinnin tulokset sekä listan tavoitteiden saavuttamiseen vaadittavista toimenpiteistä. Toimenpiteet ja niiden toteutettavuus käytiin läpi yhdessä tuotannonjohdon ja henkilöstön kanssa.

Lisäksi ABB:lle toimitettiin Delmia Quest Express –simulointiohjelmisto, jonka avulla ABB voi itse kokeilla parametrimuutosten vaikutusta tuotantomääriin, läpäisyaikaan, käyttöasteisiin ja tuotantoketjun jononpitoon. Muunneltavia parametreja ovat esimerkiksi kysyntä, tuotteiden työajat, henkilöstön vuorokalenterit ja henkilöstön osaamismatriisi. ABB voi toimitetulla mallilla itse suorittaa simulointiajoja löytääkseen esimerkiksi oikean vuoromallin uuteen kysyntätilanteeseen.

Projektien myötä tuotannossa on ryhdytty seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Henkilöstön ja vuoromallien muutokset simuloinnin perusteella
 • Koulutuksen lisääminen osaamismatriisin aukkoihin
 • Layoutmuutokset
 • Konekapasiteetin lisäys pullonkaulavaiheisiin ja turhien investointien välttäminen
 • Tuotantolaitteiden modernisointi, uusien ja tuottavampien laitteiden määrittely
 • Henkilöstön työnohjaukseen vaikuttaminen
 • Tilausten hienokuormitusperiaatteiden tarkentaminen

Vaikutukset ja hyödyt

 • Tuotannon pullonkaulojen löytäminen ja niihin vaikuttaminen (pullonkaulan eliminointi tai siirto haluttuihin prosesseihin)
 • Tavoitellut tuotantomäärät ovat nousseet lähes 50%  ja ovat hyvin lähellä tavoitetasoa
 • Henkilöstön kokemusten ja parhaiden käytäntöjen dokumentointi malliin
 • Työntekijöiden vuoromalleja muutamalla on saavutettu selkeää tuottavuuden kasvua
 • Simulointi toi varmuutta ja faktaa päätöksentekoon
 • Kehitysideoiden muodostaminen ja niiden numeerinen analysointi
 • Tilantarpeen visualisointi

ABB

ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB:n palveluksessa on 111 000 henkilöä noin 100 maassa. ABB:llä on Suomessa syvää sähkövoima- ja automaatioteknologioiden erikoisosaamista, jota on kartutettu yli 115 vuoden ajan lähellä asiakkaita ja koko ympäröivää yhteiskuntaa. ABB Oy:n liikevaihto on 1,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 6000. Tilauksista noin 80 prosenttia menee vientiin, etenkin Eurooppaan ja Amerikoihin, mutta kasvavassa määrin myös Aasiaan. ABB:n Pitäjänmäen tehdas valmistaa muun muassa sähkömoottoreita, -generaattoreita sekä taajuusmuuttajia.