delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING 2row
Tays

Taysin uudistamisohjelman loppuvaihe on laaja muutosjohtamishanke

Taysin uudistamisohjelman loppuvaihe kokonaisuutenaan lukeutuu kiistatta Suomen suurimpiin ja laajimpiin sairaalakampusalueiden uudistamis- ja saneeraushankkeisiin ja on Taysin historian mittavin uudistamishanke.

Hanke, kuten muutkaan sairaalahankkeet, ei ole kuitenkaan pelkkä rakennus- tai tilahanke vaan valtava muutosjohtamishanke, jossa pyritään varmentamaan toimivat sairaalapalvelut pitkälle tulevaisuuteen. Kun sairaalan toimintatavat tulevat uudistumaan samalla kuin asiakkaiden ja yhteiskunnan vaatimukset kasvavat ja kun työnantajan näkökulmasta on tärkeätä tarjota myös tulevaisuudessa kilpailukykyinen työpaikka, Taysin uudistamisohjelman tavoitteet ovat moninaiset.

”Keskeisiä tavoitteita uudistamisohjelmalle ovat turvallisuus, toiminnan sujuvoittaminen ja nopeuttaminen sekä henkilöstön käytön optimointi, jotka kaikki liittyvät toisiinsa”, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiajohtaja Arto Ranta.

Lähde Masterplan Tampere University Hospital |C.F. Møller|Manu
Lähde Masterplan Tampere University Hospital |C.F. Møller|Manu

Terveydenhuollon sektorin suurin haaste on pula henkilöstöstä ja niukkojen resurssien oikeanlainen kohdentaminen, joten henkilöstön tuottavaa työskentelyä varten tarvitaan uudistamisohjelma, jonka mukaan uudet seinät sairaalalle rakennetaan. Uusien sairaalakampusalueiden Master plan -suunnittelussa päätöksenteon tueksi tarvitaan ymmärrys siitä, miten henkilö- ja materiaalivirrat kulkevat sairaalassa eri rakennusosien välillä ja miten kannattavia eri toteutusvaihtoedot ovat suuremmassa kuvassa. Toimintojen sijoittamisessa on myös huomioitava, miten toimintaa on suunniteltu kehitettävän ja toteutuvatko kehitystavoitteet kaikissa sijaintivaihtoehdoissa.

Lähde Masterplan Tampere University Hospital |C.F. Møller|Manu
Lähde Masterplan Tampere University Hospital |C.F. Møller|Manu

”Sairaalakampuksen rakentaminen ja samalla sairaalan toiminnan kehittäminen pitkälle tulevaisuuteen ovat kenties vaativinta ja kompleksisinta rakennuttamista. Varsinkin, kun kaikessa suunnittelussa on mukana jonkinlainen toimintatapojen uudistaminen, tehostaminen tai parantaminen”, kertoo Taysin vt. kehittämisjohtaja Matias Seini.

Tiedolla johtaminen on avain toimiviin ja laadukkaisiin sote-palveluihin

Delfoin analyyttisen lähestymistavan ansiosta päättäjillä on tukenaan riittävästi tietoa erilaisista toimintamalleista sekä vaikutuksista tulevaisuudessa, jolloin päätökset kyetään tekemään asiakkaiden palvelutarpeisiin ja terveydenhuollon ydintoiminnan vaatimuksiin perustuvilla faktatiedoilla. Monipuolisesti koostettu tieto mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisen strategisen kehittämisen.

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksenteko pohjaa luotettavaan tietoon ja sen perusteella tehdyt analyysit sekä eri vaihtoehtojen vertailut tehdään objektiivisesti, on päätöksentekijöiden helpompi  päätyä objektiivisesti ratkaisuun. Kun tiedolla johtaminen tulee osaksi johtamisen kulttuuria, eri toimenpiteiden ja tapahtumien syy seuraussuhteita ja niiden vaikutuksia tulevaisuudessa pystytään ennakoimaan paremmin. Tiedolla johtaminen auttaa kehittämään toimintaa ja kohdentamaan voimavaroja sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

”Kun toiminnan kehittämistä tehdään näin pitkälle tulevaisuuteen ja arvioidaan kompleksisen organisaation ja massiivisen hankkeen moninaisia tulevaisuuden tarpeita, Delfoi pystyy tekemään annetun taustadatan pohjalta tarkkoja simulaatioita ja tuottamaan päätöksenteon pohjaksi arvokasta faktatietoa”, kertoo strategiajohtaja Arto Ranta, ja jatkaa:


”Delfoi pystyy käyttäjien kuulemisten ja haastattelujen kautta tuottamaan arvokasta tietoa asioista, joita ylin johto ei aina välttämättä itse hoksaakaan. On monesti hyvä varmistaa käyttäjiltä, että onko jokin tietty linjaus realistinen, se vähentää virhearviointien mahdollisuutta. Käyttäjät ovat mielestäni kriittisin rajapinta, ja on todella tärkeätä, että heitä kuunnellaan jo suunnitteluvaiheessa. Jatkon suhteen vielä osin hyödyntämätön voimavara on asiakaspalautteen laajempi hyödyntäminen päätöksenteossa.”


”Erityisen hyvää Delfoissa on, että he ovat pystyneet kaivamaan kasaan tarvittavat lähtötiedot simulaatioiden pohjaksi. Tällaisessa monimutkaisessa organisaatiossa se ei varmaan ole ollut helppoa. Keskustelut heidän kanssaan ovat hyvällä tasolla. He tuovat esiin hyviä näkökulmia ja paljon asiantuntemusta kaikkeen kehittämiseen”, sanoo Taysin vt. kehittämisjohtaja Matias Seini.

Lähde Masterplan Tampere University Hospital |C.F. Møller|Manu
Lähde Masterplan Tampere University Hospital |C.F. Møller|Manu

Muutosjohtamisen tuki auttaa kohtaamaan tulevaisuuden haasteet

Delfoin rooli Taysin rakennus- ja investointihankkeissa on varmentaa, että hankkeet käsitetään ensisijaisesti kokonaisvaltaisiksi toimintaprosessien uudistamis- ja muutosjohtamishankkeiksi eikä tilahankkeiksi. Hankkeiden valmistelussa on tuotettava lähtötietoa hankkeen mitoitustarpeista huomioiden eri vaihtoehdot ja erilaiset palveluennusteet. Delfoin asiantuntijat tarjoavat hankkeen johdon ohjausta siitä, mitä toimintaprosessien ja logistiikan suunnittelua tulisi toteuttaa eri suunnitteluvaiheissa ja millä tarkkuustasolla. Tiiviissä yhteystyössä hankkeen johdon sekä käyttäjien edustajien kanssa tuotetaan lähtötietoja arkkitehtisuunnittelulle ja muulle erikoissuunnittelulle.

”Delfoin keskeisin lisäarvo meille on ollut oivalluttaa, että tämä ei ole pelkkä tilahanke vaan laajamittainen toiminnan kehittämis- ja uudistamishanke. Tässä Delfoi on onnistunut mielestäni erittäin hyvin”, sanoo Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiajohtaja Arto Ranta, ja summaa:

”Olemme tehneet Delfoin kanssa yhteistyötä jo pitkään. Keskeistä tässä hyvässä yhteistyössä on koko ajan ollut molemminpuolinen kunnioitus ja toisen työn arvostus. Delfoin asiakaslupaus on tehdä kompleksista asioista yksinkertaisia ja tehokkaita, sen voin kyllä mielelläni allekirjoittaa.”

Delfoin Healthcare Consulting liiketoiminnan johtaja Rashmi Werning yhtyy Rannan kommenttiin sujuvasta ja mutkattomasta yhteistyöstä, jossa tuemme hanketta toimintaprosessien uudistamisessa ja konseptoinnissa.

”Tämän mittaluokan hankkeessa korostuu tarve suunnitella sairaalakampusalueen eri toimintojen prosesseja potilasvirtojen kautta, sillä eri toimintojen tila- ja resurssitarpeet kytkeytyvät toisiinsa. On hienoa, että hankkeessa panostetaan monivaiheisesti toiminta- ja hoitoprosessien sekä logistiikan suunnitteluun ja optimointiin, sillä lopulta toimintaprosessien ja logistiikan kehittämisellä on merkittävä vaikutus tulevaisuudessa toteutuviin toiminnan käyttökustannuksiin”, täydentää Werning ja jatkaa:

”Suuremmassa mittakaavassa lopulta uudistamisohjelman loppuvaiheen tavoitteet heijastuvat koko Pirkanmaan hyvinvointialueelle.”

Delfoi Healthcare Consultingin missiona on sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseja ja asiakasvirtoja. Delfoi auttaa kehittämään toimintaa asiakaslähtöisemmäksi huomioiden jatkuvasti muuttuvat yhteiskunnan tarpeet sekä asiakkaiden odotukset ja vaatimukset sujuvista palveluista.

Tays

Taysin uudistamisohjelman loppuvaiheen ensimmäinen osa on laajuudeltaan n. 160 000 brm2 ja kustannusarvio on n. 880 M€. Rakentaminen ajoittuu vuosille 2024–2032, jonka aikana keskussairaalan omissa vanhoissa rakennuksissa (A, B ja K) olevat toiminnot saavat B-tornin eteläpuolelta uudisrakennuksesta uudet tilat. Toimintojen siirto uudisrakennukseen mahdollistaa häiriöttömän sairaalatoiminnan. Siirtyvät toiminnot ovat kuumansairaalan toiminnot, eli Acuta, leikkausosastot, teho-osastot sekä kuvantaminen ja eri erikoisalojen vaativan erikoissairaanhoidon tasoiset vuodeosasto- ja avohoitotoimintoja sekä näihin linkitettyä tukipalveluiden ja logistiikan tiloja. Uudistamisohjelman loppuvaiheen pääsuunnittelijoina toimii suomalainen työyhteenliittymä Manu ja tanskalainen arkkitehtitoimisto C.F.Møller. Toimintaprosessien ja logistiikan suunnittelusta vastaa Delfoi Oy.

”Olemme tehneet Delfoin kanssa yhteistyötä jo pitkään. Keskeistä tässä hyvässä yhteistyössä on koko ajan ollut molemminpuolinen kunnioitus ja toisen työn arvostus. Delfoin asiakaslupaus on tehdä kompleksista asioista yksinkertaisia ja tehokkaita, sen voin kyllä mielelläni allekirjoittaa.”

– Arto Ranta, Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiajohtaja