delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING 2row

Maailman älykkäin sairaala

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) kampus on kokemassa lähivuosina suuria muutoksia, kun tiloja päivitetään vastaamaan tulevien vuosikymmenten vaatimuksia. Delfoi on ollut aktiivisesti mukana uudistustyössä. Delfoi on yhdessä PPSHP:n ammattilaisten kanssa kuvannut potilaiden hoitoon liittyviä sekä hoitoa tukevia prosesseja nykytilassa ja tulevaisuudessa. Työn aikana on tunnistettu lukuisia suurempia ja pienempiä kehityskohteita, jotka huomioidaan rakennushankkeen kannattavuuslaskelmassa ja uusien hoitoprosessien suunnittelussa.

Delfoi on toiminut vuodesta 2013 saakka PPSHP:n puitesopimuskumppanina Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -uudistamisohjelmassa. Delfoilla on ollut keskeinen rooli sairaalakampuksen hoito- ja logistiikkaprosessien kehittämisessä, tilaratkaisujen kehittämisessä ja arvioinnissa, toimintojen ja tilojen mitoituksessa sekä tuottavuusvaikutusten arvioinnissa. Toimeksiantoihin on sisältynyt mm. hoito- ja logistiikkaprosessien kuvaaminen, tuottavuuspotentiaalien arviointi, päivystys-, avohoito-, leikkaus- sekä vuodeosastotoimintojen asiakassegmentointi sekä henkilöstö- ja tilatarvesimulointi. Työ on sisältänyt myös vaihtoehtoisten masterplan-suunnitelmien arviointia ja kehittämisen ohjaamista. Valtaosa investointiohjelman hoitotoiminnan tilojen mitoituksista on tehty Delfoin simulaatioiden tulosten pohjalta. Työhön on sisältynyt keskeisenä osana myös alueellisen työnjaon muutostarpeen määrittelyä sekä vaikutusten mallinnusta, sisältäen mm. Oulun kaupunginsairaalan ja OYS:n vuodeosastojen välisen hoidonporrastuksen kehittämistä sekä jalkautuavan erikoissairaanhoidon tavoiteprosessin määrittelyä.

OYS:ssa tilojen suunnittelun lähtökohdaksi on otettu toimivat prosessit

Yhtenä esimerkkinä Delfoi on ollut mukana myös simuloimassa mm. Lasten ja Naisten sairaalan (LaNa) poliklinikoita sekä leikkaustoimintaa ja tehohoitoa. Simulointi on moderni työkalu, jolla voidaan varmistaa, että uudet tilat tukevat potilaiden hoitoa ja että tilat ovat riittävät ennustetulle tulevaisuuden potilasmäärälle. OYS:ssa simulointia on hyödynnetty laajalti rakennushankkeen eri vaiheissa jo useamman vuoden ajan. Lisäksi Delfoi on ollut suunnittelemassa LaNan logistiikkatiloja sekä osallistunut OYS:n master plan -suunnitteluun, jossa laadittiin suuntaviivat kampusalueen kehittämiselle.

”Sairaalan toiminnallinen suunnittelu perustuu nykyisen toiminnan hyvään tuntemiseen. Prosessien kuvaus on hyödyllistä, koska se auttaa löytämään ja määrittelemään toiminnan kehittämiskohteet. Delfoin prosessi- ja simulointiosaaminen on merkittävästi auttanut meitä tulevaisuuden sairaalan suunnittelussa”, kertoo Tuomas Holma, Ydinsairaala-osahankkeen toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö.

Esimerkki Lasten ja Naisten sairaalan poliklinikoiden simuloinnista
Esimerkki Lasten ja Naisten sairaalan poliklinikoiden simuloinnista