delfoi tuotelogo ALL oranssi harmaa rgb transparent HEALTHCARE CONSULTING 2row

Delfoi simuloi Helsingin kaupungin Itäkadun perhekeskuksen tilojen riittävyyttä

Tausta ja tavoitteet

Kesällä 2017 avaa Helsingin kaupungin ensimmäinen perhekeskus ovensa. Itäkadun perhekeskus tarjoaa terveys- ja sosiaalipalveluja helsinkiläisille lapsiperheille. Valmistuttuaan perhekeskus kokoaa saman katon alle nykyisistä eri toimipisteistä eri palveluita tavoitteenaan vahvistaa moniammatillista yhteistyötä. Suunnittelutyön edessä on kuitenkin ilmennyt tarve varmistua siitä, riittävätkö uudet tilat tulevalle asiakaslähtöiselle toiminnalle. Delfoin roolina oli simuloida Itäkadulle sijoittuva toiminta ja  määritellä simuloinnin avulla, miten hyvin suunnitelmien mukaiset tilat riittävät.

Vanha kiinteistö luo haasteita ja rajoitteita sekä toimintojen sijoittelulle että asiakasvastaanottotiloja ja monitilatoimistoa hyödyntävän uuden toimintamallin sujuvalle toteuttamiselle. Tämän vuoksi simuloinnissa keskityttiin uuden toimintamallin vaatimiin tilatarpeisiin tarkoituksena tuoda tietoa niin asiakasvastaanottotilojen kuin monitilatoimiston käyttötarpeesta.

Projektin toteutus

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Itäkadun perhekeskuksen suunnittelutyöryhmän ja käyttäjien kanssa. Simulointia varten koottiin tietoa eri toimintojen ammattilaisten tehtävistä ja niiden vaatimista tiloista. Asiakastapaamisten- ja vastaanottojen lisäksi tarkastelun kohteena olivat puhelintyölle, kirjaamistyölle ja muulle konsultoivalle sekä keskustelevalle työlle vaadittavat taustatyötilat sekä ryhmä- ja kokoustilat.

Delfoi loi koko perhekeskuksen kattavan simulointimallin, jonka avulla voitiin tutkia eri tilojen käyttöä ajan suhteen. Näin pystyttiin havaitsemaan, onko joistakin tiloista puutetta tai onko tietyissä tiloissa jopa kapasiteettia palvella nykyistä suurempaa asiakasmäärää tulevaisuudessa.

Hki-e1588838578495

Vaikutus ja hyödyt

”Uusien yhteiskäyttöisten tilojen ja monitilatoimiston käyttöönotto haastaa käyttäjät muuttamaan nykyisiä toimintatapojaan – eikä muutos tapahdu ihan hetkessä. Simuloinnin avulla pystyttiin kuitenkin todentamaan, että suunnitelmissa olevat tilat riittävät ainakin summatasolla, vaikkakin kehitettävää nykyisiin suunnitelmiin myös löytyi. Simuloinnin seuraavissa vaiheissa onkin nyt mahdollista tarkastella, mitkä ovat vaihtoehtoisten toimintamallien vaikutukset tilojen käyttöön.”, toteaa Helsingin kaupungin projektikoordinaattori Miriam Tepora.